A VAZ 2105-1107010 porlasztó beállítása és szerelése

(Szerző: Pavel (Baranya Pál), utoljára módosítva: 2006.12.13.)

A VAZ 2105-1107010 porlasztó beállítása és szerelése


6.60. ábra. A porlasztó fő adagolórendszere

1 a takarék-berendezés keverékfúvókája; 2 a takarék-berendezés keverékcsatornája; 3 a fő adagolórendszer levegőfúvókája; 4 a takarék-berendezés levegőfúvókája; 5 a takarék-berendezés tüzelőanyag-fúvókája; 6 tûszelep; 7 úszótengely; 8 a zárötû

golyója; 9 úszó; 10 úszókamra; 11 fő tüzelőanyag-fúvóka; 12 keverékakna; 13 keverékcső; 14 a primer kamra fojtószelepének tengelye; 15 a tolattyú hornya; 16 tolattyú;

17 nagy légtorok; 18 kis légtorok; 19 fúvókacső

A VAZ 2105 típusú gépkocsi porlasztója 2105-1107010 tí­pusszámú, keverékes típusú, kétkamrás, esőáramú. A porlasztó egyensúlyozott úszóházzal (6.60. ábra), dúsítóberendezéssel (takarék-berendezéssel), a kartergázokat a fojtószelep mögé kiszívó rendszerrel, a légritkítást a gyújtáselosztó vákuum­szabályozójához vezető csőcsonkkal, valamint a kényszerüres­járat-takarékberendezéssel készült független üresjárati rend­szerrel van ellátva (6:61. ábra).

A szekunder kamra fojtószelepe pneumatikus mûködtetésû (6.62, ábra), a légcsappantyú a hideg motort beindító membrá­nos indító-berendezéssel készül (6.63. ábra).

A gyorsítószivattyú (6.64. ábra) membrános típusú, me­chanikus mûködtetésû, a primer kamrába szállítja a tüzelőanya­got.


6.61. ábra. A porlasztó üresjárati rendszerének vázlata 1 a fojtószelepek háza; 2 a primer kamra fojtószelepe; az átmeneti üzemmódok furatai; 4 a szabályozható furat; 5 levegő-bevezető csatorna; 6 a takarék-berendezés tûje;

7~a kényszerüresjárat takarékberendezésének háza; 8 a takarék-berendezés fedele,; 9 a takarék-berendezést a pneumatikus szeleppel összekötő tömlő; 10 a keverék

mennyiségét szabályozó csavar; 11 a keverék összetételét (minőségét) szabályozó csavar; 12 az üresjárati rendszer keverékcsatornája; 13 a porlasztóház fedele;

14 légcsappantyú; 15 az üresjárati rendszer levegőfúvókája; 16 az üresjárati rendszer tüzelőanyag­-fúvókája; 17 az üresjárati rendszer tüzelőanyag­csatornája; 18 keverékakna; 19 pneumatikus szelep; 20 a szívó csővezetékhez haladó tömlő


6.62. ábra. A porlasztó fojtószelepei hajtásának vázlata

1 pneumatikus hajtás fúvókája, amely a primer kamra légtorkában van; 2 a fojtószelep mûködtetőkarja; 3 primer kamra fojtószelepei tengelyével mereven összerögzített kar; 4 a szekunder kamra

fojtószelepének nyitását határoló kar; 5 a pneumatikus hajtás fúvókája, amely a szekunder kamra légtorkában van; 6 a 9 kart a rugóval összekötő kar; 7 a szekunder kamra fojtószelepének tengelye; 8 a

pneumatikus hajtás rúdja; 9 a szekunder kamra fojtószelepét nûködtető kar; 10 a légritkulást a pneumatikus hajtásba vezető csatorna;

11 a híd perselye; 12 a szekunder kamra fojtószelepének pneumatikus hajtása


6.63. ábra. Az indító-berendezés vázlata

1 a légcsappantyú nûködtetőkarja; 2 légcsappantyú; 3 a primer légcsonkja; 4 vonórúd; 5 az indító-berendezés hídja; 6 membrán; 7 szabályozócsavar; 8 a fojtószelepek mögötti térrel összekötött üreg; 9 teleszkópos vonórúd; 10 a fojtószelepek müködtetőkarja;

11 körív nyelv); 12 a primer kamra fojtószelepének tengelye;

13 a primer kamra fojtószeleptengelyén lévő kar; 14 a légcsappantyúval összekapcsolt kar


6.64. ábra. A gyorsítószivattyú vázlata

1 szelepcsavar; 2 fúvókacső; 3 tüzelőanyag-csatorna;

4 áteresztőfúvóka; 5 úszókamra; 6 a gyorsítószivattyú mûködtető ívdarabja; 7 müködtetőkar; B visszahúzó rugó; 9 a membrán csészéje; 10 a szivattyú membránja; 11 golyós beömlőszelep; 12 a szivattyú gőzkamrája

A porlasztó szabályozási adatait a 6.6. táblázat tartal­mazza.


A motor üresjáratának beszabályozása

A motor üresjárati fordulatszámát beszabályozó elemek a keverék összetételét meghatározó 2 csavar (6.65. ábra), vala­mint a keverék mennyiségét szabályozó 1 csavar. Annak érdeké­ben, hogy a tulajdonos meg ne sértse a gyári beállítást, a csavarokra mûanyag határolóperselyek vannak felsajtolva, ame­lyek megakadályozzák a csavarok több mint félfordulattal való elcsavarását.


6.65. ábra. Az üresjárati rendszer szabályozócsavarjai 1 a keverék mennyiségét szabályozó csavar;

2 a keverék összetételét szabályozó csavar

Ha a perselyekkel ellátott csavarokkal nem tudjuk besza­bályozni a kipufogógázok CO-tartalmát, a csavarok kicsavará­sával törjük le a perselyfejeket, csavarjuk ki a csavarokat, vegyük le azokról a perselyeket, és csavarjuk a csavarokat vissza a porlasztóba.

Megjegyzés: A gyárban kék, a szervizállomásokon pe­dig piros színû perselyeket építenek be. Az üresjárat beszabályozását meleg motoron (a hûtőfolyadék hőmérsék­lete 90...95 oC, az olajé pedig 75...90 oC) végezzük, a vezérmû beszabályozott hézagai és a megfelelően beállí­tott előgyújtási szög esetén.

A beszabályozást a következő sorrendben végezzük:

- az 1 csavar segítségével a forgattyús tengely fordu­latszámát fordulatszámmérővel mérve állítjuk be 820...900 1/min­ra,

- a 2 csavar elforgatásával beállítjuk a kipufogógáz 0,5...1,2 %-os CO-tartalmát nem változtatva meg az 1 csavar helyzetét,

- az 1 csavar elforgatásával beállítjuk a motor fordu­latszámát 820...900 l/min-ra,

- szükség esetén a 2 csavar elforgatásával, a CO-tartal­mat 0,5...1,2 %-ra beállítjuk,

-         felsajtoljuk a csavarokra a mûanyag határolóperselye­ket a 6.66. ábrán látható módon elhelyezve a perselyek hor­nyait az állítócsapokhoz viszonyítva.


6.66. ábra. A határolóperselyek felhúzása az üresjárati rendszer szabályozócsavarjaira

a) a keverék mennyiségét szabályozó csavarra; b) a keverék összetételét szabályozó csavarra

A tüzelőanyagszint beállítása az úszókamrában

A porlasztó megfelelő üzeméhez szükséges tüzelőanyag­szintet a zárószerkezet hibamentes elemeinek beállításával hozzuk létre (6.67. ábra).


6.67. ábra. A tüzelőanyag szintjének beállítása az úszókamrában 1 porlasztófedél; 2 a tûszelep ülése; 3 ütköző; 4 tûszelep;

5 a zárötû golyója; 6 a szeleptû visszahúzó villája; 7 az úszó tartója; 8 nyelv; 9 úszó; 10 tömítő alátét

Az úszó- és a porlasztó fedelére felfekvő 10 tömítő alá­tét közötti távolságnak (A méret) 6,5 + 0,25 mm-nek kell len­nie, ez a távolság a 8 nyelv behajlításával állítható be. Eközben a nyelv felfekvőfelületének merőlegesnek kell lennie a tûszelep tengelyére, a nyelven pedig nem szabad csorbulá­soknak vagy benyomódásoknak lenniük.

.Az ellenőrzést idomszerrel végezzük. A ház fedelét me­rőleges helyzetben kell tartani oly módon, hogy az úszó 8 nyelve kissé érintse a 4 tûszelep 5 golyóját, annak benyomása nélkül.

Az úszó legnagyobb elmozdulásának 8 ± 0,25 mm értékét a 3 támasz behajlításával szabályozzuk. A szeleptû 6 visszahúzó villájának nem szabad akadályoznia az úszó szabad mozgását.

A porlasztófedél visszaszerelésekor ellenőrizzük, nem akad-e fel az úszó az úszókamra falain.

Megjegyzés: Az úszó helyes beállítását minden úszó ­vagy tûszelepcsere alkalmával ellenőrizzük, tûszelepcse­re esetén cseréljük ki a szelep tömítő alátétjét is.


6.68. ábra. A porlasztó mûkődtetőszerkezete

1 keresztirányú vonórúd; 2 hosszirányú vonórúd; 3 a vonórúd rögzítőbilincse; 4 a légcsappantyú mûködtető vonórúdja; 5 tömítés; 6 a vonórúd fogantyúja; 7 tömítés; 8 biztosító alátét;

9 a fojtószelepek mûködtetőpedálja; 10 visszahúzó rugó; 11 kar; 12 tengely; 13 tengelyrögzítő tartó; 14 kar; 15 közbenső kar; 16 a visszahúzó rugó rögzítőcsavarja; 17 visszahúzó rugó

A porlasztó mûködtető-szerkezetének beállítása

Ha a 9 pedált (6.68. ábra) teljesen lenyomjuk, a primer kamra fojtószelepének teljesen nyitottnak kell lennie, és a fojtószelep karjának nem szabad tovább elmozdulnia. Felenge­dett pedálnál a fojtószelepnek teljesen zárt helyzetben kell lennie. Ha nem ez a helyzet, a pedál és a fojtószelep vi­szonylagos helyzetét a 2 vonórúd hosszának megváltoztatásával állíthatjuk be a rúdfej ki- vagy becsavarásával.

Egyidejûleg ellenőrizzük, és szükség esetén beszabályoz­zuk az 1 vonórúd hosszúságát is. A rúdfejek középpontjai kö­zötti távolságnak 80 mm-nek kell lennie.

A légcsappantyú mûködtetőrúdját és ennek burkolatát úgy rögzítjük, hogy a 6 fogantyú teljesen kihúzott helyzetében a légcsappantyú teljesen zárva, teljesen benyomott helyzetében pedig teljesen nyitva legyen.

 

A porlasztó le- és felszerelése a gépkocsin

Leszereljük a levegőszûrőt. Lekapcsoljuk a fojtószelep mûködtetőkarjáról az 1 vonórudat (6.68. ábra) és a 17 vissza­húzó rugót. Lekapcsoljuk a porlasztóról a légcsappantyú 4 mû­ködtető vonórúdját.

Lekapcsoljuk a porlasztóról a tömlőket. A tüzelőanyag­-hozzávezető tömlő végét fogóval betömjük, nehogy a tüzelő­anyag kicsepegjen.

Leszereljük a porlasztót. Tömítőrugóval lezárjuk a szí­vócső bevezetőnyílását.

A porlasztó visszaszerelését fordított sorrendben végez­zük. Beépítés után beszabályozzuk a porlasztó fojtószelepei­nek mûködtető-szerkezetét, valamint a motor üresjáratát.

A porlasztó szétszerelése

Levesszük a 8 visszahúzó rugót (6.69. ábra). Eltávolít­juk a sasszegbiztosítást, és lekapcsoljuk a primer kamra foj­tószelepének karjáról a 3 háromvégû kart és az összekötő vo­nórudat.

Lekapcsoljuk a pneumatikus mûködtető-szerkezet 9 rúdját a szekunder kamra fojtószelepének mûködtető-karjáról. Összenyom­juk a 4 teleszkópos vonórúd rugóját, és lekapcsoljuk a 3 há­romvégû karról.


6.69, ábra. A porlasztó képe a fojtószelep

mûködtető szerkezete felől

1 légcsappantyú; 2 indító-berendezés; 3 a légcsappantyú háromvégû mûködtető-karja; 4 teleszkópos vonórúd;

5 mikrokapcsoló; 6 a fojtószelepek mûködtető-karja; 7 a szekunder kamra fojtószelepének nyitását határoló kar; 8 visszahúzó rugó; 9 a pneumatikus hajtás rúdja;

10 a szekunder kamra fojtószelepének pneumatikus mûködtető-szerkezete

Kicsavarjuk a rögzítőcsavarokat, majd levesszük a por­lasztó házáról a fedelet az alátéttel együtt, ügyelve az alá­tét és az úszó sértetlenlécére.

kicsavarjuk a rögzítőcsavarokat, majd leszereljük a por­lasztóházról a fojtószelepk házát, ügyelve arra, hogy meg ne sérüljenek a porlasztó tüzelőanyag- és levegőcsatornáinak házba sajtolt átmeneti perselyei fészkei. Óva­tosan levesszük a hőszigetelő alátétet.

A porlasztóház fedelének szétszerelése

Tüskével óvatosan kitoljuk az úszó (6.70. ábra) 16 ten­gelyét a támaszokból (a hasított támasz felé), majd sima po­fájú laposfogóval kiemeljük a tengelyt, ügyelve az úszó nyel­veinek sértetlenségére, levesszük az úszót a 15 tûszeleppel együtt.


6.70. ábra. A porlasztó fedelének alkatrészei 1 szabályozócsavar; 2 az indítóberendezés fedele;

3 rugó; 4 membrán; 5 membránrúd; 6 az indítóberendezés háza; 7 teleszkópos vonórúd; 8 a légcsappantyú tengelye; 9 légcsappantyú; 1D a porlasztó fedele;

11 tömítő alátét; 12 szûrő; 13 a szûrő zárócsavarja; 14 a tûszelep ülése; 15 tûszelep; 16 úszótengely;

17 úszó; 18 tömítő alátét; 19 az indítóberendezés vonórúdja

Levesszük a fedél 11 tömítő alátétjét; kicsavarjuk a tû­szelep 14 ülését, 13 zárócsavart, és kiemeljük a 12 szûrőt.

Lekapcsoljuk a légcsappantyú 8 tengelyének karjáról a 7 teleszkópos vonórudat és az indító-berendezés 19 vonórúdját. Kicsavarjuk a berendezés 2 fedelét rögzítő három csa­vart, és levesszük a fedelet az 1 szabályozócsavarral és a 3 rugóval együtt. Levesszük a 4 membránt.

A fojtószelepház szétszerelése

Letörjük a 13 határolóperselyek fedeleit (6.71. ábra), kicsavarjuk a 14 és 19 szabályozócsavarokat, és eltávolítjuk a perselyek visszamaradt részét.

Kicsavarjuk a csavarokat, és levesszük a kényszerüresjá­rati takarékberendezés 18 fedelét, a 20 membránt a 21 tûvel együtt, a takarékberendezés 17 házát és a 22 tûnyerget. Egy­idejûleg levesszük a 23 tartót a 24 mikrokapcsolóval együtt.


6.71. ábra. A fojtószelepek házának alkatrészei

1 a fojtószelepek mûködtetőkarja; 2 a szekunder kamra fojtószelepének nyitását határoló kar; 3 persely; 4 a csappantyú összekötő karja;

5 a szekunder kamra fojtószelepének tengelyére rögzített kar;

6 rugó; 7 a pneumatikus hajtással összekapcsolt kar; 8 fojtószelepház; 9 a primer fojtószelep visszahúzó rugója; 10 a szekunder fojtószelep tengelye; 11 fojtószelepek; 12 a primer fojtószelep tengelye;

13 határolóperselyek; 14 az üresjárat keverék-összetételét szabályozó csavar; 15 tömítőgyûrû; 16 tömítő alátét; 17 a kényszerüresjárat takarékberendezésének háza; 18 a takarékberendezés fedele; 19 az

üresjárati keverékmennyiségét szabályozó csavar; 20 a takarékberendezés membránja; 21 a takarékberendezés tûje; 22 tûnyereg; 23 a mikrokapcsoló rögzítőtartója; 24 mikrokapcsoló; 25 tolattyú; 26 tolattyúrugó;

27 a primer fojtószelep tengelyére rögzített kar

Kihajlítjuk a biztosító alátét nyúlványát, és lecsavar­juk a karokat a primer kamra fojtószeleptengelyéhez rögzítő anyát. Levesszük a primer kamra szeleptengelyéről a biztosító alátétet, az 1, 2, 4 és 27 karokat az alátétekkel és a 3 per­sellyel együtt, majd a tolattyú 2.6 nyomórugóját és a 25 to­lattyút.

Kicsavarjuk a karokat a szekunder 4<amra fojtószelepten­gelyén rögzítő anyát, levesszük a karokat az alátétekkel és a rugóval együtt.

A porlasztóház szétszerelése

Kicsavarjuk a két csavart, és levesszük a szekunder kam­ra fojtószelepe pneumatikus mûködtető-szerkezetének 4 fedelét (6.72. ábra) rögzítő három csavart, majd a fedelet, a rugót és a 3 membránt a rúddal együtt.


6.72. ábra. A porlasztó házának alkatrészei

1 a szekunder fojtószelep pneumatikus hajtásának rúdja;

2 a pneumatikus hajtás háza; 3 membrán; 4 a pneumatikus hajtás fedele; 5 a szekunder kamra átmeneti rendszerének tüzelőanyag­-fúvókája; 6 a tüzelőanyag-fúvóka háza; 7 a szekunder kamra kis

légtorka; 8 a gyorsítószivattyú fúvókacsöve; 9 a gyorsítószivattyú csavarszelepe; 10 a szekunder kamra fő fúvókája; 11 a szekunder kamra keverékcsöve; 12 a primer kamra fő levegőfúvókája; 13 a primer

kamra keverékcsöve; 14 a szekunder kamra fő tüzelőanyag-fúvókája; 15 a primer kamra fő tüzelőanyag-fúvókája; 16 a gyorsítószivattyú szabályozócsavarja; 17 az üresjárati rendszer tüzelőanyag-fúvókája;

18 a tüzelőanyag-fúvóka háza; 19 a gyorsítószivattyú visszahúzó rugója; 20 a gyorsítószivattyú membránja; 21 a gyorsítószivattyú fedele; 22 a primer kamra kis légtorka; 23 a kar visszahúzó

rugója; 24 a légcsappantyú háromvégû mûködtető-karja; 25 a fojtószelep összekötő vonórúdja; 26 a fojtószelep visszahúzó rugójának tartója

Kicsavarjuk a légcsappantyút mûködtető 24 kart rögzítő csavart, levesszük a 26 tartót, a kart és a 23 rugót, majd lekapcsoljuk a karról a 25 vonórudat.

Kicsavarjuk a gyorsítószivattyú 21 fedelét rögzítő csa­varokat, és levesszük a fedelet a 19 visszahúzó rugóval együtt.

Kicsavarjuk a 10 és 12 fő levegőfúvókákat, megfordítjuk a házat, és egy kissé ütögetve eltávolítjuk üregeiből a 11 és 13 keverékcsöveket.

Kicsavarjuk a fúvókák 6 és 18 házait, és kivesszük azo­kat az 5 és 17 fúvókákkal együtt.

Kicsavarjuk a 9 csavarszelepet, és levesszük a gyorsító­szivattyú 9 porlasztóját az alátétekkel együtt, kicsavarjuk a gyorsítószivattyú 16 szabályozócsavarját.

Kiemeljük a 7 és 22 kis légtorkokat, kicsavarjuk a 14 és 15 fő tüzelőanyag-fúvókákat.

Tisztítás és a mûszaki állapot ellenőrzése

A tüzelőanyag-szûrő. A szûrőt benzinben kimossuk és ét­fuvatjuk sûrített levegővel. Ellenőrizzük a szûrő és a szûrő­zárócsavar kúpos tömítőrészének állapotát. Ha a szûrő vagy a zárócsavar megsérült, kicseréljük.

Az úszószerkezet. Megmossuk az alkatrészeket acetonban vagy benzinben. Az úszón nem szabad sérülésnek vagy deformá­ciónak lennie. Az úszó tömegének 11...13 g-nak kell lennie. A tûszelep és nyerge tömítőfelületein nem szabad tömítetlensé­get okozó sérülésnek lennie. A szelepnek szabadon kell mozog­nia a fészkében, golyójának pedig ugyancsak szabadon kell mo­zognia, és nem szabad fennakadnia. A sérült alkatrészeket cseréljük ki újakkal.

A porlasztó fedele. Megtisztítjuk a fedelet, az összes furatot és csatornát a szennyeződéstől és olajtól. Megmossuk a fedelet benzinben vagy acetonban, és lefúvatjuk sûrített levegővel. Megvizsgáljuk a fedél tömítőfelületeit. Ha sérülé­seket találunk, kicseréljük a fedelet.

Az indító-berendezés. Az összes alkatrészét megtisztít­juk, megmossuk benzinben, és átfúvatjuk sûrített levegővel. Megvizsgáljuk az alkatrészeket, a sérülteket újakkal cserél­jük ki .

A fúvókák és keverékcsövek. Megtisztítjuk a fúvókákat és keverékcsöveket a szennyeződéstől és a kátrányos lerakódás­tól. Megmossuk ezeket acetonban vagy benzinben, és átfúvatjuk sûrített levegővel.

Figyelem! Tilos a fúvókákat fémszerszámmal vagy hu­zallal tisztítani, ill. a fúvókákat és a porlasztó egyéb részeit vattával, ronggyal vagy szövetdarabbal törölni, mivel a szálak eltömhetik a tüzelőanyag-keverék járata­it. Erős szennyeződés esetén a fúvókák acetonnal megned­vesített puhafa tővel tisztíthatók meg.

A porlasztóház. Megtisztítjuk a házat a szennyeződéstál és olajtól. Megmossuk a házat és csatornáit benzinnel vagy acetonnal, és átfúvatjuk sûrített levegővel. Szükség esetén a csatornákat és a keverékaknákat különleges dörzsárral tisz­títjuk. Megvizsgáljuk a ház tömítőfelületeit, sérülésük ese­tén kicseréljük a házat.

A gyorsítószivattyú. Megtisztítjuk a szivattyú alkatré­szeit, megmossuk és átfúvatjuk sûrített levegővel. Ellenőriz­zük a tömítőfelületek és az alátétek állapotát, valamint azt, hogy a 9 csavarszelepben (6.72. ábra) könnyen mozog-e a go­lyó.

Ellenőrizzük, hogy könnyen mozognak-e a szivattyú mozgó elemei (a kar, a görgő, a membrán alkatrészei). Berágódások nem engedhetők meg. A membránnak épnek és deformációmentesnek kell lennie. A sérült alkatrészeket kicseréljük.

A szekunder kamra fojtószelepének pneumatikus mûködtető-szerkezete. Megtisztítjuk az alkatrészeket, megmossuk és át­fúvatjuk sûrített levegővel. Ellenőrizzük a membrán állapo­tát, a membránnak sérülésmentesnek kell lennie.

A fojtószelepek háza és alkatrészei. Megtisztítjuk az alkatrészeket és megmossuk benzinben vagy acetonban. Megvizsgáljuk az alkatrészeket és a sérülteket kicseréljük.

A porlasztó összeszerelése. A porlasztót a szétszereléssel fordított sorrendben szereljük össze. Összeszereléskor ügyeljünk a következőkre:

-         az úszónak szabadon el kell forognia a tengelyén anél­kül, hogy a kamra falain fennakadna,

-         a tûszelepnek szabadon kell csúsznia a fészkében, fer­deség és berágódások nélkül, a szelepvezetőnek pedig nem sza­bad akadályoznia az úszó nyelvének mozgását.

Annak érdekében, hogy összeszereléskor ne cseréljük fel a primer és a szekunder kamra fúvókáit, figyeljük a fúvókák jelöléseit.

A 3 fő levegőfúvókák (ld. a 6.60. ábrát) a fúvókafej fel­ső felületén vannak megjelölve (pl. 170), a jelölés a fúvóka furatátmérőjét jelenti (1,70 mm).

Az adott gépkocsi porlasztójánál a primer és szekunder kamra 13 keverékcsövei azonosak. A többi gépkocsitípuson azonban eltérők lehetnek. Ezért a csövek .alsó részén a henge­res felületen jelölések találhatók (pl. F 15), amelyek a cső beszabályozási számát jelölik.

A 18 kis légtorkokon ugyancsak számjegyek találhatók (pl. 4,5), amelyek a porlasztó fúvókafuratának beszabályozási számát. jelölik.

Az üresjárati tüzelőanyag-fúvókáknál a számjegyeket a hengeres részbe ütik be (pl. 50 vagy 60), amelyek a furatát­mérőt jelölik (0,50 vagy 0,60 mm).

A szekunder kamra fojtószelepét mûködtető pneumatikus szerkezet felszerelése. A vonórudat (ld. a 6.62. ábrát) a sze­kunder kamra fojtószeleptengelye 6 karjához a következő sor­rendben rögzítjük:

- elfordítjuk függőleges helyzetbe a szekunder kamra fojtószelepét,

- ütközésig lenyomjuk a pneumatikus mûködtető-szerkezet 9 karját, majd megtartjuk a 11 perselyeket a megfordulástól, és a rúd be- vagy kicsavarásával a hosszúságot úgy szabályozzuk be, hogy a 8 rúd fejrészében levő nyílás a 6 kar csapszegével szembekerüljön,

- ráhelyezzük a 8 rudat a 6 kar csapszegére, és lerög­zítjük a biztosító alátétet,

-         a 8 rudat ellenanyával biztosítjuk, eközben egy másik kulccsal megakadályozzuk a 11 persely elfordulását.

-          

A porlasztó összeszerelése utáni beszabályozások és el­lenőrzések

A fojtószelepek helyzete. A primer kamra fojtószelepének 6 + 0,1 mm-re nyitnia kell abban az esetben, ha a 3 kar (6.73. ábra) felső nyelve a 2 karhoz ér. Ezt a méretet a kar felső nyelvének behajlításával szabályozhatjuk.

A fojtószelepek teljes nyitási helyzetét mûködtetökarja­ik ütközésig való elfordításával ellenőrizhetjük. A primer

kamra fojtószelepének teljes nyitását (13 _+ 0,5 mm) a 3 kar alsó nyelvének behajlításával szabályozhatjuk.


6.73. ábra. A fojtószelepek helyzetének beszabályozása a) a primer kamra fojtószelepének részleges nyitása;

b) a fojtószelepek teljes nyitása

1 a szekunder kamra fojtószelepének tengelyén levő kar; 2 a szekunder kamra fojtószelepének nyitását határoló kar; 3 a primer kamra fojtószelepének tengelyével

mereven összekapcsolt kar; 4 a szelepek mûködtetőkarja; 5 a primer kamra fojtószelepe; 6 a szekunder kamra fojtószelepe

A szekunder kamra fojtószelepének teljes nyitását (15 + + 0,5 mm) a pneumatikus mûködtető-szerkezet rúdjának be- vagy kicsavarásával szabályozzuk.

A mikrokapcsoló helyzetét nyitott légcsappantyú mellett szabályozzuk. A 3 mikrokapcsolónak (6.74. ábra) akkor kell kikapcsolnia, amikor a 2 kar az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig fordul el. Abban az esetben pedig, ha a 2 kar kiinduló helyzetéből az óramutató járásával ellentétes irányban fordul, és nekiütközik az 1 kar A nyelvének, a mik­rokapcsolónak be kell kapcsolnia.

A mikrokapcsoló be- és kikapcsolási időpontja beszabá­lyozásához meglazítjuk a kapcsolót a tartóhoz rögzítő csava­rokat, és elfordítjuk a megfelelő helyzetbe a felső csavarhoz képest. Ezután meghúzzuk a rögzítőcsavarokat.


6.74. ábra. A mikrokapcsoló helyzetének beszabályozása 1 a primer kamra fojtószelepének tengelyére

rögzített kar; 2 a fojtószelepek mûködtetőkarja; 3 mikrokapcsoló A az 1 kar nyelve


6.75. ábra. Az indító-berendezés hajtásának beszabályozása

1 a légcsappantyú háromvégû mûködtetőkarja; 2 légcsappantyú; 3 az indító-berendezés vonórúdja; 4 rúd; 5 szabályozócsavar; 6 a primer kamra fojtószelepe; 7 a fojtószelep mûködtetökarja

Az indító-berendezés. Az 1 mûködtetökarnak (6.75. ábra) az óramutató járásával ellenkező irányban, ütközésig való el­fordításakor a légcsappantyúnak teljesen zárva kell lennie. Egyidejûleg a karnak e helyzetében a 3 vonórúd vége az indító-berendezés 4 rúdjának horonyvégénél kell hogy legyen, azon­ban eközben nem szabad a rudat elmozdítania. Ezt a 3 vonórúd behajlításával érjük el.

A légcsappantyú teljesen zárt helyzetében a primer kamra fojtószelepének 0,7...0,8 mm-re kell kinyílnia (a C hézag, amely a fojtószelep és a kamra fala közötti távolságot hatá­rozza meg az üresjárati rendszer átmeneti furatainál). Ezt a hézagot a 7 mûködtetőkar behajlításával szabályozzuk.

A teljesen zárt légcsappantyút indítórúdjának 5+0'S mm-re (B hézag) kell kinyitnia, ha a rudat kézzel jobbra ütközésig toljuk el. Ezt a hézagot az 5 szabályozócsavarral szabályoz­zuk. A gyorsítószivattyú tüzelőanyag-szállítását a fojtósze­lepek 4 müködtetőkarja (ld. a 6.73. ábrát) tíz teljes járat­hosszával (fordulatával) ellenőrizzük. A szivattyú porlasztó­jából a tíz járat közben kifolyó tüzelőanyagot gyûjtsük mé­rőpohárba. A térfogatának 5,25.;.8,75 cm3-nek kell lennie. Ellenőrzés előtt tíz próbalökést végezzünk a karral a

gyorsítószivattyú csatornáinak feltöltése céljából.

A tûszelep tömítettségét olyan vizsgálópadon ellenőriz­zük, amely létrehozza a porlasztóhoz adagolt tüzelőanyag 30 kPa nyomását. Miután a vizsgálópad kémcsövében beállítjuk a tüzelőanyag szintjét, annak nem szabad lesüllyednie 10... ...15 s-ig. Ha a kémcsőben a tüzelőanyagszint lecsökken, a tûszelepen keresztül szivárog ki a tüzelőanyag.