KÖHÉM rendelet a világítótestek vonatkozásában

(Szerző: GorCseW (Ille Balázs), utoljára módosítva: 2006.12.07.)

KÖHÉM rendelet a világítótestek vonatkozásában

Látnivágyó ladástársaim figyelmébe, egy kis olvasnivaló, hogy a rend őre ne macerálhasson jogosan senkit se. 6/1990 és IV. 12. KÖHÉM rendelet. Ami a világító és fényjelző berendezések alkalmazására és mûködésére vonatkozó üzemeltetési mûszaki feltételeket taglalja. Tessék nagyon figyelmesen elolvasni, és azok alapján szerelni fel világítótestekkel a gépjármûvet, ha másra nem is de legalább darabszámra ügyelve. Mert innetől kezdve csak a beszédtechnikán múlik.A világító és fényjelző berendezések alkalmazására és mûködésére vonatkozó üzemeltetési mûszaki feltételek

37. § (1) A jármuvön csak olyan fajta, olyan színu, oly módon elhelyezett és annyi világító, illetoleg fényjelzo berendezést szabad alkalmazni, amilyent és amennyit a rendelet eloír, vagy megenged. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az olyan világítóberendezésekre, amelyeknek a fénye a jármu üzemszeru használata során kívülrol nem látható (pl. csomagtérmegvilágító lámpa, szerelolámpa).
(2) Az azonos feladatot ellátó és azonos irányba mutató páros számú világító és fényjelzo berendezések elhelyezésének és alakjának - az aszimmetrikus jármuveket kivéve - a jármu hosszirányú függoleges felezosíkjára szimmetrikusnak, az általuk kibocsátott fény színének és fényerejének pedig azonosnak kell lenniük és a berendezéseknek - ha a rendelet másként nem rendelkezik - egyszerre kell muködniük.
(3) A gépkocsira felszerelt három féklámpának egyszerre kell muködnie és közülük ketto darab féklámpának ki kell elégítenie a (2) bekezdésben meghatározott feltételeket. A harmadik féklámpa (a továbbiakban: középso féklámpa) színére és muködésére vonatkozóan a (2) bekezdés rendelkezéseit értetemszeruen alkalmazni kell.
(4) A világító és a fényjelzo berendezésekben csak a berendezés típusára eloírt muszaki jellemzokkel rendelkezo izzólámpát szabad használni.
(5) Elore piros, hátra fehér fényt - a hátrameneti lámpa, a munkahelymegvilágító lámpa, taxi vészjelzo lámpája, továbbá a jármu belso világítására szolgáló lámpa kivételével - világító és fényjelzo berendezés nem bocsáthat ki és nem verhet vissza.
(6) Villogó fényt a világító, illetoleg fényjelzo berendezés - az irányjelzo, a megkülönbözteto lámpa, a figyelmezteto lámpa,
a taxi vészjelzo lámpája, továbbá a visszajelzo lámpák kivételével - nem bocsáthat ki. A villogó fényu lámpa villogásának egyenletesnek, jól érzékelhetonek, a villogások számának percenként 90±30-nak kell lennie. Az elso felvillanásnak a bekapcsolást követoen legfeljebb 1 másodpercen belül kell bekövetkeznie.
(7) Az olyan vontatott munkagépet, amely nem elégíti ki a pótkocsik világító és fényjelzo berendezéseire vonatkozó rendelkezéseket, a közúti forgalomban való részvétel idejére kituzheto fényjelzo berendezésekkel kell felszerelni. Az így elhelyezett fényjelzo berendezések rögzítoszerkezetének biztosítania kell a rendelet világító és fényjelzo berendezések elhelyezésére vonatkozó eloírásainak a teljesülését.


A világító és fényjelzo berendezések alkalmazására és muködésére vonatkozó további muszaki feltételek

38. § (1) A páros számú tompított és távolsági fényszórókat fajtánként és oldalanként külön, a helyzetjelzo lámpákat oldalanként vagy átlósan külön kell zárlat elleni védelemmel ellátni. Ezt az eloírást az 1991. évi július hó 1. napja után engedélyezett jármutípusokra kell alkalmazni.
(2) A világító és fényjelzo berendezések által kibocsátott, illetoleg visszavert fények színkoordinátáit az 1980. évi 3. törvényereju rendeletben meghirdetett -, az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott - Közúti Közlekedési Egyezmény határozza meg.
(3) A jármuvek jóváhagyásra kötelezett aszimmetrikus tompított fényszóróiban és távolsági fényszóróiban csak jóváhagyási jellel ellátott izzólámpát szabad alkalmazni.


A világító és fényjelzo berendezések kialakítására és elhelyezésére vonatkozó üzemeltetési muszaki feltételek

39. § (1) A világító és fényjelzo berendezések optikai tengelyét - kivéve a tompított fényszóróét, a ködfényszóróét, a hátrameneti lámpáét és a jármu oldalán elhelyezett fényjelzo berendezésekét - úgy kell beállítani, hogy az megközelítoleg vízszintes, és a jármu hosszirányú függoleges felezosíkjával párhuzamos legyen. A vízszintestol, illetoleg a párhuzamostól megengedett legnagyobb szögeltérés 3°.
(2) A világító és fényjelzo berendezéseknek, valamint ezek alkatrészeinek a jármuvön oly módon kell rögzítettnek lenniük, hogy a jármu rezgései, lengései következtében optikai tengelyüket a jármuhöz képest ne változtathassák meg.


A világító és fényjelzo berendezések kialakítására és elhelyezésére vonatkozó további muszaki feltételek

40. § (1) A gépjármu, a mezogazdasági vontató, a lassú jármu, a pótkocsi, valamint a segédmotoros kerékpár világító és fényjelzo berendezéseinek megkövetelt legkisebb láthatósági szögeit a 11. számú melléklet tartalmazza. A megkövetelt legkisebb láthatósági szögek szárain átmeno síkokkal határolt tér bármely pontjából szemlélve, a megfigyelo és a lámpa külso átvilágított felületének a megfigyelés irányába eso vetülete között a jármutol származó takarás nem lehet.
(2) A világító, illetoleg fényjelzo berendezések átvilágított felülete kialakítható több optikai egységbol is. Az optikai egységeket úgy kell egymás mellé elhelyezni, hogy átvilágított felületeik az azokat körülzáró legkisebb derékszögu négyszög területének legalább 60%-át tegyék ki. Az ilyen - azonos feladatokat ellátó és azonos színu fényt kibocsátó - optikai egységekbol álló berendezés egy világító, illetoleg fényjelzo berendezésnek minosül. A távolsági fényszóróra, a tompított fényszóróra és a ködfényszóróra e rendelkezések nem alkalmazhatók.
(3) A sáv alakú átvilágított felületu világító, illetoleg fényjelzo berendezés két berendezésnek minosül, ha - a jármu hosszirányú függoleges felezosíkjára szimmetrikusan helyezkedik el,
- a jármu mindkét oldalán annak legszélso pontját legalább 0,40 méterre megközelíti, - a sáv hosszúsága legalább 0,80 méter, és
- benne legalább két - egymástól leheto legtávolabb elhelyezett - fényforrás van.
(4) Különbözo célt szolgáló világító és fényjelzo berendezések, ha a rendelet eltéroen nem rendelkezik
a) egyesíthetok (úgy, hogy átvilágított felületük azonos legyen), vagy
b) egy lámpatestbe csoportosíthatók (úgy, hogy átvilágított felületük ne legyen azonos)
feltéve, hogy ezáltal egymás muködését nem befolyásolják, észlelhetoségük nem romlik és a berendezések mindegyike külön-külön megfelel a reá vonatkozó rendelkezéseknek.


Távolsági fényszóróra vonatkozó üzemeltetési muszaki feltételek

41. § (1) Távolsági fényszóróval minden gépjármuvet fel kell szerelni. A jármure felszerelendo távolsági fényszórók száma:
a) a gépkocsi esetében 2 vagy 4 db,
b) oldalkocsi nélküli, illetoleg oldalkocsis motorkerékpár esetében 1 db,
c) motoros tricikli esetében 2 vagy 4 db, - ha 1,30 méternél nem szélesebb elegendo 1 db.
(2) A motoros triciklire a távolsági fényszórót legkésobb 1992. évi július hó 31. napjáig kell felszerelni.
(3) Távolsági fényszóróval fel szabad szerelni a mezogazdasági vontatót és a lassú jármuvet is. A jármure felszerelheto távolsági fényszórók száma:
a) mezogazdasági vontató és lassú
jármu esetében 2 db,
b)1,30 méternél nem szélesebb lassú
jármu esetében elegendo 1 db.
(4) A távolsági fényszórónak az út felületét a jármu elott sötétben, tiszta idoben legalább 100 méter távolságon meg kell világítania úgy, hogy e távolságban a megvilágítás a távolsági fényszóró középpontjának magasságában 1 luxnál kevesebb nem lehet. A távolsági fényszóró csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga fényt bocsáthat ki.


Távolsági fényszóróra vonatkozó további muszaki feltételek

42. § (1) Jármure csak jóváhagyási jellel ellátott távolsági fényszórót szabad felszerelni.
(2) A motorkerékpáron - kivéve a motoros triciklit - a távolsági fényszórót úgy kell elhelyezni, hogy az átvilágított felületének széle 100 milliméternél ne legyen távolabb a tompított fényszóró átvilágított felületének szélétol. Egyéb jármuvön pedig a távolsági fényszóró átvilágított felületének külso széle nem lehet kijjebb, mint a tompított fényszóró átvilágított felületének a külso széle.
(3) fia a jármuvön olyan, munka végzésére szolgáló berendezés van, amelynek muködését a szabályosan felszerelt távolsági fényszóró akadályozná, vagy amely a szabályosan felszerelt távolsági fényszóró fényét takarná, alkalmazhatók olyan távolsági fényszórók, amelyek nincsenek a jármure felszerelve, hanem - a közúti közlekedésben való részvétel idejére - kituzhetok. A kituzheto távolsági fényszóró rögzítoszerkezetének - külön beállítás nélkül - biztosítania kell a fényszóróra a rendeletben meghatározott megvilágítási (beállítási) eloírások teljesülését.
(4) A távolsági fényszóró elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy a fényszóró csak a helyzetjelzo lámpákkal együtt, illetoleg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelzo lámpákat már bekapcsolták.
(5) A távolsági fényszóróhoz alkalmazható olyan elektromos kapcsolás is, amellyel a távolsági fényszóró minden más világító és fényjelzo berendezéstol függetlenül - a kapcsoló muködtetésének az idotartamára - bekapcsolható; e kapcsoló elengedésekor a távolsági fényszórónak ki kell aludnia.
(6) A távolsági fényszóró - a motorkerékpár távolsági fényszóróját kivéve - a kormányzott kerékkel együtt nem fordulhat el. Ez a rendelkezés azonban nem zárja ki, hogy a 4 db távolsági fényszóróval ellátott gépkocsi távolsági fényszóróiból 2 db a kormányzott kerékkel együtt elforduljon.


Tompított fényszóróra vonatkozó üzemeltetési muszaki feltételek

43. § (1) Tompított fényszóróval minden gépjármuvet, mezogazdasági vontatót és - a 118. §-ban említett kerti traktor kivételével - minden lassú jármuvet fel kell szerelni.
A jármure felszerelendo tompított fényszórók száma:
a) gépkocsi, mezogazdasági vontató,
motoros tricikli és lassú jármu esetében 2 db,
b) oldalkocsi nélküli, illetoleg oldalkocsis
motorkerékpár esetében 1 db,
c)1,30 méternél nem szélesebb motoros
tricikli és lassú jármu esetében elegendo 1 db.
(2) A tompított fényszórónak aszimmetrikus kivitelunek kell lennie, a motorkerékpár tompított fényszórója azonban szimmetrikus kivitelu is lehet.
(3) A tompított fényszórónak - anélkül, hogy a szembejövo jármu vezetojét vakítaná - az út felületét a jármu elott sötétben, tiszta idoben legalább 40 méter - mezogazdasági vontató és lassú jármu elott legalább 30 méter távolságon meg kell világítania. A megvilágítás a tompított fényszóró középpontján átmeno vízszintes síkban és e felett a jármutol 25 méter távolságban
a) aszimmetrikus tompított fényszóró esetében 0,7 luxnál,
b) szimmetrikus tompított fényszóró esetében 1 luxnál
több nem lehet. A tompított fényszóró csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga fényt bocsáthat ki.


Tompított fényszóróra vonatkozó további muszaki feltételek

44. § (1) A jármure csak jóváhagyási jellel ellátott tompított fényszórót szabad felszerelni. A jármu egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése során - a tompított fényszóró által biztosított megvilágítási kép vizsgálata alapján - e rendelkezés alól a KKF felmentést adhat.
(2) A tompított fényszórót az oldalkocsi nélküli motorkerékpáron és az oldalkocsis motorkerékpáron a motorkerékpár hosszirányú függoleges felezosíkjában gépkocsin és motoros triciklin úgy kell elhelyezni, hogy a tompított fényszóró átvilágított felületének a külso széle a jármu legszélso pontjától 0,40 méternél távolabb, a két tompított fényszóró átvilágított felületének a belso szélei egymáshoz 0,60 méternél közelebb nem lehetnek. Az olyan motoros triciklin és lassú jármuvön, amelyen egy tompított fényszóró van felszerelve, a tompított fényszóró átvilágított felületének a bal széle a jármu bal oldali legszélso pontjától 0,40 méternél távolabb nem lehet.
(3) A tompított fényszóró átvilágított felületének az alsó széle az úttest szintjéhez 0,50 méternél közelebb, az átvilágított felület felso széle az úttest szintjétol 1,20 méternél távolabb nem lehet. Mezogazdasági vontató és lassú jármu esetében - ha a jármu szerkezeti kialakítása ezt szükségessé teszi - a tompított fényszóró átvilágított felületének a felso széle az úttest szintjétol legfeljebb 1,50 méter távolságra lehet.
(4) A 42. § (3) bekezdésének a rendelkezése értelemszeruen irányadó a tompított fényszóróra is.
(5) A tompított fényszóró elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy e fényszóró csak a helyzetjelzo lámpákkal együtt, illetoleg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelzo lámpákat már bekapcsolták. A távolsági fényszóróról a tompított fényszóróra való átkapcsoláskor - a rendelet 42. § (5) bekezdésében említett esetet kivéve - a távolsági fényszórók nem világíthatnak.
(6) A tompított fényszóró - a motorkerékpár tompított fényszóróját kivéve - a kormányzott kerékkel együtt nem fordulhat el.
(7) Ha a személygépkocsi terhelési állapotának megváltoztatásakor a tompított fényszóró rendeletben eloírt beállítási értéke másként nem tartható, a fényszórónak szerszám használata nélkül átállíthatónak kell lennie.


Ködfényszóróra vonatkozó uzemeltetési muszaki feltételek

45. § (1) Ködfényszóróval minden gépjármuvet, mezogazdasági vontatót és lassú jármuvet fel szabad szerelni. A jármure felszerelheto ködfényszórók száma:
a) gépkocsi, mezogazdasági vontató, lassú jármu és motoros tricikli esetén 2 db,
b) oldalkocsi nélküli, illetoleg oldalkocsis motorkerékpár esetében 1 db,
c)1,30 méternél nem szélesebb motoros tricikli és lassú jármu esetében elegendo 1 db.
(2) A ködfényszóró által adott megvilágítás a ködfényszóró középpontján átmeno vízszintes síkban és e felett a jármutol 25 méter távolságban 1 luxnál több nem lehet. A ködfényszóró csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga fényt bocsáthat ki.


Ködfényszóróra vonatkozó további muszaki feltételek

46. § (1) Jármure csak jóváhagyási jellel ellátott ködfényszórót szabad felszerelni.
(2) A ködfényszóró átvilágított felületének alsó széle az úttest szintjéhez, 0,25 méternél közelebb, az átvilágított felület felso, a tompított fényszóró átvilágított felületének a felso szélénél magasabban, az átvilágított felület külso széle pedig gépkocsin és motoros triciklin a jármu legkülso pontjától, 0,40 méternél távolabb nem lehet. A motorkerékpár ködfényszóróját úgy kell elhelyezni, hogy optikai tengelye a motorkerékpár hosszirányú függoleges felezosíkjába essen, vagy ha így nem helyezheto el, az átvilágított felületének ehhez a síkhoz legközelebbi pontja a motorkerékpár hosszirányú függoleges felezosíkjától legfeljebb 0,25 méterre legyen. Az olyan motoros triciklin, amelyre csak egy ködfényszórót szereltek, a ködfényszóró átvilágított felületének a bal széle a jármu bal oldali legszélso pontjától 0,40 méternél távolabb nem lehet.
(3) A ködfényszóró elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy e fényszóró csak a helyzetjelzo lámpákkal együtt, illetoleg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelzo lámpákat már bekapcsolták.
(4) A ködfényszóró - kivéve a motorkerékpár ködfényszóróját - a kormányzott kerékkel együtt nem fordulhat el.


Hozzászólások ehhez a cikkhez:
Tehát kiderül az is hogy magyarországon Tilos a kanyarkövető illetve az ingáskiegyenlítő szerkezettel szerelt jármülámpák használata.